KENÉZLŐ HONLAPJA VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA


Iskola

Főoldal
Köszönő
Címer leírása
Településföldrajz
Településtörténet
Település statisztika
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Iskola
Óvoda
Egészségügy
Egyéb intézmények
Sport
Civil szervezetek
Szolgáltatók
Római katolikus egyház
Görög katolikus egyház
Református egyház
Látnivalók
Vissza az alap oldalhoz


Név: Körzeti Általános Iskola Kenézlő
Székhely: Kenézlő
Cím: 3955 Kenézlő, Kárpát út 1-3. sz.
Tel./Fax: +36 47 344 063, 06 20 360-9639
E-mail: admin@altisk-kenezlo.sulinet.hu
Igazgató: Konkoly Mihályné
Igazgató-helyettes: Komló Albertné
Fenntartó a Kenézlő, Viss, Zalkod Községi Önkormányzatok által létrehozott:
Kenézlő, Viss és Zalkod Óvoda és Iskola Intézményfenntartó Társulás
Gesztor Önkormányzat: Kenézlő Községi Önkormányzat

Tagintézmény:
Körzeti Általános Iskola Kenézlő Vissi Tagiskolája
Cím: 3956 Viss, Munkácsy út 20-22.
Tel.: +36 47 344 073,06 20 455 0550
E-mail: iskola59@freemail.hu
Tagintézményvezető: Szebényi Katalin


Iskola bemutatása

Iskolánk a Körzeti Általános Iskola Kenézlő, mely a 2008-as 2009-es tanévtől a vissi tagiskolával bővült. Intézményünkben 208 gyermek nyolc osztályban és két napközis csoportban tanul.
Bejáró tanulók száma: 63 fő.
Vissről: 53 fő
Zalkodról: 10 fő.
Tagiskolai tanulók száma 1-4 osztályban: 39 fő
Az oktató-nevelőmunkát a székhely intézményben 13 főállású pedagógus és egy fő óraadó nevelő, a tagiskolában 3 tanító végzettségű pedagógus látja el. A székhely intézményben a végzettség szerinti megoszlás a következő: tanító 5 fő, tanító-tanár 2 fő, tanár: 5 fő, tanító-tanár-gyógypedagógus: 1 fő. Az oktatás 10 osztályteremben folyik. A logopédiai, a felzárkóztató és a gyógypedagógiai foglalkozások külön teremben kaptak helyet. A testnevelés és a sportfoglalkozások jól felszerelt tornateremben és az udvari aszfaltpályán zajlanak. A felújított 10000 kötetes könyvtárat a tornaterem fölötti szinten helyeztük el. Egy igazgatói, egy nevelői szoba, 5 szertár, 1 tankonyha és orvosi szoba is helyet kapott az épületben. Jól felszerelt számítástechnika terem nemcsak a tanítási órákon, hanem délutánonként is segíti az oktató munkát. A tanulók oktatása mellett nagyon fontos feladatnak tartjuk a diákok nevelésében való közreműködést, az emberi és erkölcsi értékek közvetítését. A tanulók jelentős részénél fellelhető szociokulturális hátrányokat integrációs programunk segítségével igyekszünk csökkenteni.

Az Integrációs Program alapelvei:
- Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére.
- A gyerekekkel szemben az egyéni fejlődésnek megfelelő elvárásokat, és ezzel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni, biztosítani.
- A tanulókat korszerű (anyanyelvi, idegen nyelvi, matematikai, informatikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai) tudás birtokába kell juttatni.
- A tanítási környezetet a demokratikus szemlélet és a személyek közötti kölcsönös megbecsülés hangsúlyozására alakítjuk.

Az Integrációs Program célja:
- óvoda-iskola átmenet megkönnyítése,
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása,
- önálló tanulási képességek fejlesztése,
- egyéni haladást segítő differenciált tanulásszervezés,
- hatékony tanulási módszerek (pl. kooperatív) elsajátítása,
- továbbtanulás,
- személyiségfejlesztés,
- szabadidő hasznos eltöltése (kulturális rendezvények, kirándulások).
A kötelező tanórai foglalkozásokon túl biztosítjuk a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést, fejlesztő foglalkozásokat gyógypedagógusok vezetésével, felsősöknek tehetséggondozást, pályaorientációs foglalkozást, sportkört. Az érdeklődő tanulók énekkarra, furulya szakkörre, és Nutrikid szakkörre (egészséges életmód) járhatnak. Több művészeti iskolának is kihelyezett tagozata vagyunk, melynek keretében hangszeroktatás, szolfézs, néptánc és színjátszás közül választhatnak a tanulók. Minden tanévben hagyomány az alábbi ünnepségek megtartása, melyben sok munkája van gyermeknek, felnőttnek egyaránt: - tanévnyitó, október 6., október 23., idősek napja, Mikulás, karácsony, farsang, március 15., Anyáknapja, művészeti nap (művészeti iskolásaink záróműsora), sportnap (Alsóberecki, Györgytarló, Kenézlő diákjaival ), gyermeknap, ballagás, tanévzáró. Törekszünk arra, hogy a tanulók szabadidejüket hasznosan töltsék. Ezért a következő lehetőségeket kínáljuk minden tanévben rendszeresen: - nyári tábor, mozi és színházlátogatás, író-olvasó találkozó, rendhagyó történelem óra, játszóház ( helyben és Sárospatakon ), bábelőadás (Palánta Gyermek –és Ifjúsági Misszió ), mesedélután diafilmvetítéssel, szombatonként kirándulások a környékre ( Tengerszem, Törökér, Tisza-part, Zalkod, szánkózás ), napközis foglalkozások keretében kedvenc ételek elkészítése. A szervező munkában sok segítséget kapunk a szülőktől is. Köszönjük támogatásukat. - Rendszeresen minden tanévben részt vesznek tanulóink házi- és körzeti versenyeken: népdaléneklési, vers- és prózamondó, matematika, angol, földrajz, technika, biológiaversenyek. Ebben a tanévben négy hétvégén múzeumlátogatásra vittünk 140 gyereket, melyre az anyagi fedezetet a Reneszánsz éve alkalmából meghirdetett pályázaton nyertünk. Tanulóink részt vesznek levelezős és internetes versenyeken is. Környezeti nevelés fontos szerepet tölt be nevelési programunkban. Már hagyománynak számít a Tavaszi nagytakarítási akció, melyben minden gyerek a saját faluját és környékét tisztítja meg az eldobált és lerakott szeméttől. Terveink között szerepel az úszásoktatás ismételt bevezetése.
Az integrációs pályázat keretein belül új tanulópadokat, székeket , szekrényeket, fejlesztő eszközöket, szakkönyveket, szótárakat vásároltunk. A szociális helyzetből fakadó hátrányok enyhítésére pólót, tornanadrágot, tornacipőt, papucsot, fehér inget, zoknit vettünk. Pótoltuk a mindennapi tanuláshoz szükséges tanulói eszközöket: körző, vonalzó, óra, olló, műanyag számegyenes. Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését-oktatását, melyhez a következő szakemberek nyújtanak segítséget: logopédus, oligofrén pedagógus, pszichopedagógus.

Eseménynaptár: augusztus vége, tanévnyitó ünnepély szeptember: idősek napja, hétvégi kirándulás (Zalkod) október: 6. és 23 iskolai ünnepély,hétvégi kirándulás (Törökér – főzés és Botkő) november: író-olvasó találkozó, játszóház,hétvégi kirándulás (Tiszapart),pályaválasztási kiállítás, negyedéves értékelések
december:Mikulás, játszóház (Sárospatak), Karácsony,hétvégi szánkózás, mozi látogatás január:színházlátogatás,kirándulás: Budapest , hétvégi szánkózás február:farsang, játszóház , mozi látogatás,földrajzverseny, biológiaverseny, negyedéves értékelések március:15. iskolai ünnepély, Háziverseny: vers-próza, színházlátogatás: Miskolc,hétvégi kirándulás, népdaléneklési verseny április: játszóház, közös főzés a szülőkkel az I. és II. napközis csoportban, hétvégi kirándulás (Tiszapart- szalonnasütés) és számháború Gice-part, területi versmondó verseny (alsó- és felső tagozat) május: Anyák napja, Mesehajó (hajókirándulás Tokajba), Diákésszel- diákkézzel c. pályázatra készülődés ,Nyílt tanítási nap minden osztályban, Országos kompetenciamérés, Osztálykirándulások szombatonként


Vissza az oldal tetejére

© 2003-2023 Me-NET Kft. - Miskolc • Impresszum